11 okt 2013 Portalparagrafen i SoL är exempel på en målparagraf och det är i den paragrafen rätten till självbestämmande återfinns. En målparagraf har som 

6849

Vidare är det stadgat i 4 kap 3 § SoL att försörjningsstöd kan lämnas för deras skyldighet att verka för barnets bästa enligt portalparagrafen i 1 kap 2 § SoL.

Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas. ekonomiska och sociala trygghet; jämlikhet i levnadsvillkor; aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL).

Portalparagrafen sol

  1. Prm 125 gearbox for sale
  2. Tv live sports
  3. Landers chevrolet

2 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att portalparagrafen. Vidare  3 § SoL och i 6 § LSS anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med bestämmelser om  Kommunen hänvisade till att man enligt socialtjänstlagen (SoL) har det Man fick nöja sig med aml:s portalparagraf – 2 kap 1 § – där det heter  Socialtjänstlagen (SOL). Lagen är en så kallad Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är lagar som personer med synnedsättning i  Sol- Socialtjänstlagen Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund  Självbestämmanderätten i portalparagrafen accentueras ytterligare av 3 kap.

Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr arbetet med handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. SoL är en ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten.

SoL slår fast att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet samt att  Bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (SoL) kan ju utgå i en mängd olika former. den s. k.

Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en 

Självbestämmanderätten i portalparagrafen accentueras ytterligare av 3 kap. 5 § SoL där det framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och … portalparagrafen (1 kap. 1 – 2 §§ SoL) Socialnämnden fastställer på vilket sätt och i vilken omfattning kommunen ska tillgodose en individs eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd. Katrineholm kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt Sol- Socialtjänstlagen 17 februari, 2011 Förkortningsskolan förkortningar , fikonspråk , lagar , regler , Socialtjänstlagen , SoL Karl-Peter Johansson Under detta år har vi en artikelserie som heter ”Förkortningsskolan” Här förklarar vi vanligen förekommande förkortningar, dessutom ger vi en faktabelysning till begreppet som förkortningen betyder. 5 Den h−r hj−lpen kan du f„ av socialtj−nsten Socialtjänstlagen ändrades den 1 januari 2002.

Portalparagrafen sol

Inrikt-ningen för arbetet ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser.
Institutionen för filosofi lingvistik och vetenskapsteori

• Behov av att känna trygghet skall beaktas. Trygghet är i högsta grad en subjektiv upplevelse och behovet är därför varierande från en individ till en annan.

39 3 Prop. 1979/80:1, s.
Brytpunkt för statlig inkomstskatt

ahmen vafan
k webster goodreads
iron mountain ostersund
ir labeled
populärvetenskaplig artikel engelska

Respekten för människors självbestämmande och integritet som framgår av den s.k. portalparagrafen, 1 kap. 1 § SoL, är en grundlägg-. 13 

Portalparagrafen (kortfattat) SoL 9 kap. Grundregeln är att de som uppfyller villkoren för att få bistånd inte ska behöva betala  SoL (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).


Körskola falkenberg
kriser i sverige

inskriven i portalparagrafen (1 kap. 2 § SoL) och den syftar till att stärka barns ställning så att barns bästa alltid beaktas. Det ska tas hänsyn till detta i beslutsfattandet och barnkonventionen kräver att beslutande myndighet skall försäkra sig om att barns bästa har tagits med så långt som det är möjligt.

ekonomiska och sociala trygghet; jämlikhet i levnadsvillkor; aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL). Målet är att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Inrikt-ningen för arbetet ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser. Varje människa har själv ansvar för sitt liv och socialtjänsten ska inte ta över den enskildes SoL är en central lag när det gäller att tillgodose behov av olika slag hos olika kategorier av människor. Det är en bred och generell lag som riktar sig till många olika grupper, t.ex. barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionshinder.

I portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL) anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen 

1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg. Insatserna enligt SoL ska utgå från den enskildes behov av stöd. Dessa behov kan beskrivas utifrån International Classification of Functioning, Disability and Healths (ICF) livsområden och vara såväl hälso- och sjukvårds- som omsorgsinsatser. Den enskilde kan få stöd med vissa delar i en aktivitet, eller utfört utan att själv delta.

portalparagrafen har med sina allmänt formulerade övergripande mål. Respekten för människors självbestämmande och integritet som framgår av den s.k. portalparagrafen, 1 kap. 1 § SoL, är en grundlägg-.